Behandling og rådgivning

Det skønnes, at ca. 200.000 danskere har et helbredsskadeligt forbrug af alkohol, og at ca. 20.000 af disse har sociale problemer til følge.

Den sundhedsfaglige behandling af alkolmisbrug forvaltes i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regi, mens reglerne vedrørende den sociale hjælp og støtte hører under Velfærdsministeriets ressortområde.

Med kommunalreformen har kommunerne overtaget ansvaret - herunder det økonomiske ansvar - for behandling af alkoholmisbrugere. Det indebærer, at kommunerne har ansvaret for at visitere alkohomisbrugere til et relevant behandlingstilbud.

Akoholbehandling foregår i flere forskellige regi og former.
Behandlingen spænder fra besøg hos praktiserende læge, over ambulant behandling på akoholambulatorier til indlæggelse i døgnbehandling på private behandlingsinstitutioner.

Når mennesker med alkoholproblemer beslutter sig for at gå i behandling, vil der som regel opstå eller mindre behov for igen at komme tilbage på arbejdsmarkedet, tilbage til familien og få rettet op på økonomien.

Den støtte, der skal ydes, tilbydes af kommunerne.

Kommunerne kan alene henvise til godkendte institutioner.

Disse findes på Tilbudsportalen - www.tilbudsportalen.dk